Co jsou to měřicí přístroje?

Měřicí technika se používá v průmyslovém a komerčním prostředí pro měření různých fyzikálních veličin. Mezi elektrické veličiny patří například elektrický proud, napětí, odpor nebo frekvence. Měřit lze také ostatní a neelektrické veličiny, jako jsou síla, tlak a zvuk nebo teplota a další environmentální parametry. Moderní měřicí technika dokáže detekovat a přesně měřit také plyny, kapaliny nebo elektromagnetické pole. 

K provádění měření těchto a dalších veličin nabízí Conrad různé měřicí přístroje. Na výběr jsou přenosné a stacionární měřicí přístroje. Přenosné nebo také ruční přístroje jsou ideální pro použití v různém prostředí. Stacionární (nebo také laboratorní) měřicí přístroje jsou samostatné měřicí přístroje, které je možné připojit do vašeho počítače a dále zpracovávat naměřené hodnoty. Tyto přístroje jsou určené k trvalému použití a provozu v laboratorním prostředí nebo například v dílnách. 

Na jakém principu fungují měřicí přístroje?

Měřicí přístroje používají buď mechanické, optické nebo elektronické senzory k měření určitých absolutních hodnot vůči referenční (požadované nebo přednastavené) hodnotě. Na rozdíl od různých zkušebních a testovacích přístrojů, profesionální měřicí přístroje a multimetry zobrazují hodnoty, které nejsou nijak interpretovány, ale vyžadují posouzení a vyhodnocení kvalifikovaným odborníkem. Na druhé straně zkušební a testovací přístroje částečně poskytují různé optické nebo akustické signály v případě dosažení určitých prahových hodnot „treshold“ (spodní nebo naopak horní hranice definovaného měřicího rozsahu). Laboratorní měřicí přístroje, které jsou nedílnou součástí měřicích technologií, mají vyjma funkce pro měření signálu také funkci pro generování signálu (generátory funkcí). V Německu se na oblast měřicí techniky vztahuje norma DIN 1319. 

Různé druhy měřicích přístrojů

Z široké nabídky Conrad Electronic si vyberete z vysoce kvalitních laboratorních přístrojů, multimetrů, zkušebních a testovacích zařízení a přístrojů pro měření environmentálních parametrů. 

Zkušební a testovací přístroje

Prohlédnout kategorii »

V naší nabídce najdete dvoupólové zkoušečky napětí, testery instalací, přístroje pro měření uzemnění a izolačního odporu a stejně tak i měřiče rychlosti a vibrací nebo zkušební přístroje pro měření různých fyzikálních veličin.

Pro měření vlastností stavebních a jiných materiálů nabízíme testery tvrdosti a tloušťky materiálu, mikroskopy a endoskopické kamery.

Stejně tak nabízíme zkušební telefony, VDE testovací přístroje a další specializované vybavení pro profesionály v oblasti telefonie a datových sítí. 

Laboratorní měřicí přístroje

Prohlédnout kategorii »

V laboratorním a dílenském prostředí se používají profesionální měřicí přístroje, které jsou přizpůsobeny zvláštním laboratorním podmínkám a specifickému rozsahu použití. Conrad nabízí profesionální generátory funkcí a čítače frekvence, logické analyzátory pro zpracování průběhu signálu a dále i osciloskopy a spektrální analyzátory, které mapují signály v časovém nebo frekvenčním měřítku. Naleznete však zde i různé elektronické zátěže, které jsou funkčním opakem napájecích zdrojů a slouží například pro testování různých elektrických spotřebičů, před jejich uvedením na trh.

Laboratorní přístroje nabízené u Conrada je možné doplnit o speciální datové moduly a další USB příslušenství.

Multimetry

Prohlédnout kategorii »

Většina multimetrů umožňuje měřit několik veličin – elektrický proud, napětí a odpor. V nabídce Conrad jsou však multimetry, které dokáží měřit navíc i frekvenci síťového napětí, kapacitu u kondenzátorů nebo testovat diody a spojitost (kontinuitu) obvodu. Nabízíme ruční (přenosné) multimetry a stejně tak i stolní multimetry, které se hodí do dílny nebo laboratorního prostředí a klešťové multimetry (tzv. proudové kleště). 

Conrad nabízí multimetry, které podporují měření v následujících kategoriích: 

  • CAT I – Měření v obvodech, které nejsou připojeny do elektrické sítě (jsou napájené z baterií). 
  • CAT II – Měření v sítích nízkého napětí (NN). 
  • CAT III – Měření elektrických instalací v budovách. 
  • CAT IV – Měření v instalacích nízkého napětí včetně rozvaděčů a přípojek.

Přístroje pro měření neelektrických veličin

Prohlédnout kategorii »

Zejména v oblasti metrologie mají velký význam faktory okolního prostředí, jako jsou teplota, vlhkost, sluneční záření, zvuk a znečištění vzduchu. V této kategorii Conrad nabízí komplexní škálu anemometrů, přístrojů pro měření vlhkosti a kapalin a zařízení pro měření plynů a různých škodlivých látek. Dále v nabídce najdete přístroje pro měření síly a tlaku, teploty a elektromagnetického pole (například elektrosmogu a radioaktivity). 

Při dlouhodobějším sběru naměřených hodnot získáváte možnost pozdějšího vyhodnocení a analýzy dat. Pro tyto účely slouží datové záznamníky neboli dataloggery. Některé měřicí přístroje již mají funkci dataloggeru integrovanou do svého systému. K některým přístrojům je pak můžete dodatečně připojit. 

Mohlo by vás zajímat

Multimetr Fluke 233 je tam a jeho displej tady

Co byste měli vědět o pasivních součástkách

Žlutá revoluce má jméno T6. Napětí vyčíslí bez kontaktu

Conrad rozšířil portfolio značky Benning

Co je třeba dobře zvážit před nákupem měřicího přístroje

Který měřicí přístroj se bude hodit přesně pro vaše účely, závisí na celé řadě faktorů: 

Provedení: Ruční (přenosný) nebo stacionární „stand-alone“ neboli laboratorní přístroj? Vždy závisí na tom, v jakém prostředí hodláte váš měřicí přístroj používat. V případě, že budete provádět měření v různém prostředí, například u firemních zákazníků, jsou ruční měřicí přístroje tou nejlepší volbou. Stacionární měřicí přístroj pak využijete ve své dílně, laboratoři nebo obdobném komerčním provozu. Laboratorní přístroje přitom nabízejí většinou daleko širší škálu různých měřicích funkcí. 

Měřicí rozsah: Konkrétní měřicí přístroj plně využijete pouze, pokud jej budete používat vhodným způsobem. To znamená, že měřicí rozsah určitého přístroje musí odpovídat vašim požadavkům a prostředí, ve kterém jej budete používat. Důležitým ukazatelem každého měřicího přístroje je udávaná přesnost měřených hodnot a to, zda jsou pro vás relevantní absolutní nebo referenční hodnoty ve vztahu k požadovaným hodnotám. 

Příslušenství: Před koupí měřicího přístroje si ověřte, jaké příslušenství budete ke své práci potřebovat a to, jakým způsobem nebo zda vůbec budete přenášet data z měřicího přístroje pro další zpracování. Pro většinu stacionárních (laboratorních) přístrojů platí, že v sobě již mají integrované komunikační rozhraní (například USB nebo RS-232) a stejně tak i paměťové funkce (datalogger). 

Co je myšleno pod pojmem napájení?

V průmyslovém, komerčním a technickém prostředí se používá termín napájení pro veškerá zařízení, která dodávají připojeným spotřebičům potřebnou elektrickou energii. Nezáleží na tom, zda jsou tyto spotřebiče napájené stejnosměrným nebo střídavým napětím. Stejně tak se pro tyto účely nerozlišuje zdroj stejnosměrného nebo střídavého napětí. 

Pro napájení je přitom velmi důležité přizpůsobení napětí na výstupu síťového zdroje. Dalším kritériem je také potřebná úprava maximálního výkonu. Zdroj napájení musí být schopen dodávat do připojených spotřebičů energii s dostatečným výkonem. K přerušení napájení navíc nesmí dojít i při maximálním zatížení. Na druhou stranu pořízení naddimenzovaného zdroje s sebou zbytečně nese vysoké pořizovací a provozní náklady.  

V závislosti na zamýšlené aplikaci nabízíme napájecí zdroje pro mobilní nebo stacionární použití nebo pro pevnou instalaci. 

Jak fungují napájecí zdroje?

Ve většině případech je napájení realizováno po připojení ke zdroji střídavého (AC) napětí. Síťové napětí 230 V se pak převádí na stejnosměrné napětí s nižší hodnotou. Proto je zapotřebí jako první síťové napětí transformovat „dolů“ tj. na nižší napětí a poté jej usměrnit a pomocí vhodných kondenzátorů „vyhladit“ a stabilizovat. Kvalitní zdroj stabilizovaného napětí pak generuje výstupní napětí na konstantní úrovni a to bez ohledu na to, zda je napájecí zdroj zatížený nebo pracuje v režimu „na prázdno“. 

Jiná situace nastává u napájecích zdrojů, které jsou připojené ke zdroji stejnosměrného napětí. Vzhledem k tomu, že stejnosměrné napětí nelze transformovat, musí napájecí zdroj spínat vstupní stejnosměrné napětí ve velmi rychlém taktu. Takto „uměle“ vytvořené střídavé napětí je díky vysoké spínací frekvenci možné velmi účinně transformovat. V závislosti na konstrukci obvodu lze malé stejnosměrné napětí například 12 V DC nebo 24 V DC převést na střídavé napětí o hodnotě 230 V AC. 

Jaké typy napájecích zdrojů existují?

Síťové zdroje

Prohlédnout kategorii »

Největší skupinu napájecích zdrojů tvoří síťové zdroje. Tyto zdroje napájejí spotřebiče, které nelze provozovat přímo z distribuční sítě 230 V / 50 Hz.

Conrad přitom nabízí napájecí zdroje pro každou aplikaci v nejrůznějších výkonových kategoriích.

Síťové transformátory

Prohlédnout kategorii »

Síťové transformátory nejsou jen součástí síťových zdrojů. Mohou dokonce sloužit i samostatně bez dalších externích obvodů jako zdroj napájení (například pro napájení LED osvětlení do venkovního prostředí).

Transformátor nejen, že snižuje napětí na požadovanou hodnotu, zajišťuje také galvanické oddělení obvodů a celkově tak zvyšuje elektrickou bezpečnost. Z těchto důvodů se v oblasti údržby, servisu a v laboratořích používají speciální izolační „bezpečnostní“ transformátory. Transformátory přitom vyplňují v elektrických obvodech celé spektrum aplikací. 

Regulátory střídavého napětí

Prohlédnout kategorii »

Regulátory resp. stmívače (dimmer) se používají pro řízení výkonu jednofázových motorů nebo osvětlení. Regulátory tak umožňují plynulé nastavení výkonu a tedy rychlosti otáček motoru. Obdobným způsobem je možné regulovat výkon světel nebo různých topných těles. 

Upozornění! Neplatí zde však zásada, že každý regulátor je možné použít pro libovolný druh zátěže! 

DC/DC konvertor/invertor

Prohlédnout kategorii »

Vytvoření stejnosměrného napětí o nízké hodnotě ze zdroje stejnosměrného napětí je technicky velmi snadné. Jiná situace však nastává, pokud má být výstupní napětí vyšší a to například 230 V AC se sinusovým průběhem. V případě požadavku na vysoký výstupní výkon je pak takový zdroj velmi drahý. Přesto i pro tyto aplikace nabízí Conrad vždy vhodné řešení.

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)

Prohlédnout kategorii »

Důležitá data v tabulkových procesorech, dokumenty ve Wordu nebo v jiných aplikacích se okamžitě ztratí v případě, že dojde k výpadku zdroje napájení. K tomu přitom stačí jen velmi nepatrné přerušení dodávky energie z napájecího zdroje. Ztráta dat je pak velmi nepříjemná a jejich obnova často i složitá. Pro zamezení ztráty dat se proto používají zálohovací zdroje tzv. UPS.

Generátory, agregáty

Prohlédnout kategorii »

Přerušení dodávky elektřiny v domácnosti může být velmi nepříjemné. Hotovou katastrofu však může znamenat pro řemeslníky na stavbě. Generátor přitom poskytuje potřebnou jistotu a spolehlivost pro udržování hlavních systémů v chodu. Výpadek energie v takových případech představuje výrazná omezení, prodlevy a finanční ztráty, ke kterým dojde při přerušení určitých pracovních procesů. 

Co je třeba vzít v úvahu při nákupu vhodného napájecího zdroje?

Vhodný zdroj můžete najít poměrně snadno v případě, že vezmete v úvahu následující kritéria, popřípadě si odpovíte na některé otázky: 

  • Pravděpodobně nejdůležitějším kritériem při výběru zdroje je oblast jeho zamýšleného použití. Jaké spotřebiče požadujete ze zdroje napájet a co je přesně úkolem tohoto zdroje? Požadujete síťový zdroj, měnič napětí nebo zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)? 
  • Kde bude zdroj používán. Hodláte jej instalovat do některého spotřebiče, do rozvaděče nebo jej používat se systémy, které vyžadují použití externího zdroje napájení?
  • Jaké máte k dispozici vstupní napětí a jaké napětí na výstupu zdroje požadujete? Je výstupní napětí dostatečně vysoké nebo je zapotřebí několik různých výstupních napětí popřípadě určitá polarita napětí? 
  • Jaký je výkon napájeného spotřebiče? Výkon (ve wattech) je nejdůležitějším ukazatelem při výběru vhodného napájecího zdroje. 
  • Jaké další požadavky musí napájecí zdroj splňovat? Musí odolávat určitým vlivům prostředí (například při použití ve venkovním prostředí, odolnost proti stříkající vodě a podobně). 
Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář