Přístroje pro měření životního prostředí nebo také přístroje pro měření environmentálních veličin jsou užitečnými pomocníky při shromažďování nejrůznějších dat. Tyto přístroje se používají při analýze tlaku, zvuku, teploty, vlhkosti, osvětlení, rychlosti větru, koncentrace znečišťujících látek, elektro smogu a radioaktivity. Do této kategorie patří také přístroje pro měření složení zeminy, plynů a různých kapalin.

U Conrada najdete kompletní řadu měřicích přístrojů pro měření životního prostředí. Vybrat si můžete z nabídky hobby i profesionálních přístrojů, stejně tak u nás najdete také vysoce výkonné přístroje a vhodné příslušenství pro veškeré aplikace.

Jaké přístroje pro měření životního prostředí známe?

Jaké přístroje a s jakými funkcemi nabízíme? Přinášíme stručný přehled a vysvětlení funkcí u jednotlivých měřicích přístrojů z oblasti měření environmentálních veličin. 

Anemometr

Anemometry jsou měřiče rychlosti větru. Tyto měřicí přístroje měří rychlost větru na základě velikosti proudu, který se generuje v integrované turbíně. Anemometry se používají pro meteorologické účely ve větrných elektrárnách, na letištích, ale také například na jachtách.

Měřič hluku (měřič decibelů)

Tyto měřicí přístroje měří intenzitu zvuku v decibelech (dB). Znát hodnotu hluku je důležité především z důvodů ochrany sluchu na pracovištích, ale také na veřejných akcích, kde je nutné  dodržovat bezpečnostní požadavky. Hodnota dB umožňuje měření hlukové zátěže na lidský organismus.

Poznámka: Jednotka decibel (dB) je pomocná jednotka, která se logaritmicky generuje z poměru úrovní a měření. 

Tlakoměry

Existují různé druhy tlakoměrů, stačí si vybrat podle konkrétní oblasti použití. Tlakoměry je možné rozdělit do kategorií podle prostředí jejich použití a potom podle látky, kterou měří (například tlak vzduchu, plynu nebo tlak v kapalinách). Některé přístroje jsou vybaveny externím senzorem pro měření teploty, neboť teplota a tlak jsou dvě veličiny, které jsou na sobě mnohdy přímo fyzikálně závislé. 

Vlhkoměry

Vlhkoměry se používají buď k  měření vlhkosti vzduchu, nebo k měření vlhkosti uvnitř různých materiálů. Měření vlhkosti je velmi důležité ve stavebnictví nebo v průmyslových aplikacích. Vlhkost můžete měřit například ve sklepech, skladech nebo v zahradním skleníku. 

Poznámka: Hygrometry jsou vlhkoměry s integrovaným teploměrem a mohou tak kromě vlhkosti měřit i teplotu. 

Přístroje pro měření veličin v kapalinách

Tyto přístroje poskytují informace o složení nebo povrchovém napětí v kapalinách. Tzv. tenzometry umožňují měřit vlhkost v půdě. Jiné přístroje dokáží analyzovat půdu s určením koncentrace pH nebo stanovením obsahu dusičnanů. Tyto údaje jsou důležité při pěstování plodin a pro hnojení. 

Pro zaznamenání různých reakcí kapalin je možné použít i celou škálu testovacích proužků a analytických souprav. Elektronické analyzátory je možné použít pro detekci pH v kapalině a jiných specifických složek, jako je například koncentrace chloru v bazénové vodě.

Přístroje pro měření plynů

Tyto měřicí přístroje dokáží detekovat přítomnost různých plynů a stejně tak i stanovit jejich koncentraci. V praxi se používají CO2-metry jako prevence před zvyšováním koncentrace škodlivého oxidu uhličitého nebo ještě nebezpečnějšího oxidu uhelnatého v obytných prostorách. Druhou velkou skupinu tvoří měřiče kyslíku, které se používají k měření a monitorování oxidačních procesů. Tyto přístroje mají své využití také  v lékařské praxi. Další detektory z této kategorie se používají pro zlepšování kvality ovzduší, pro detekci úniku plynů v potrubích nebo k měření emisí plynů pomocí externího senzoru. V nabídce u Conrada najdete přístroje, které detekují a měří celou škálu různých plynů. 

Siloměry

Tyto přístroje se používají ke stanovení tahu, tlaku a kroutících momentů zejména ve stavebnictví, v průmyslu nebo ve školách pro výuku fyziky. Můžete jimi změřit sílu v Newtonech, která může působit na pevná tělesa, deformovat je nebo způsobit jejich zrychlení. Conrad nabízí i celou řadu různého příslušenství pro siloměry

Přístroje pro měření škodlivých látek

Tyto měřicí přístroje dokáží v okolním prostředí detekovat různé znečišťující látky, jako jsou prachové částice, formaldehyd, chladicí směsi, plyny nebo Radon  a jejich koncentraci. Díky těmto měřicím přístrojům je možné předcházet poškození zdraví.  

Přístroje pro měření vyzařování

Přístroje pro měření záření dokáží detekovat elektrosmog, sluneční záření a radioaktivní záření. Tyto přístroje dokáží vyhodnotit působení neviditelného záření – elektrosmogu, který tvoří magnetické pole nebo měřit intenzitu světelného záření (luxmetry) s určením jasu, barvy a dalších parametrů světla. Zejména luxmetry se používají při instalaci solárních modulů a v projektech pro instalaci zdrojů umělého osvětlení. Stejně tak výstupy z luxmetru pomáhají při stanovení faktorů slunečního záření pro použití krémů na opalování. 

Známé Geigerovy čítače a dozimetry jsou již celou řadu let používány pro měření radioaktivního záření a stanovení nebezpečnosti jeho působení na lidský organismus z hlediska času.

Dataloggery

Dataloggery neboli moduly pro záznam dat mohou zapisovat naměřené údaje. Usnadňují tím možnost vyhodnotit data v různém časovém úseku. Nejznámější dataloggery jsou teploměry, které kontinuálně zaznamenávají naměřené teploty a používají se v meteorologii nebo v průmyslovém prostředí, kde jsou kladeny vysoké požadavky na udržování konstantní teploty (například při skladování potravin). Některé teplotní dataloggery mohou vyjma teploty zaznamenávat i vlhkost coby druhé relevantní klimatické kritérium. Univerzální dataloggery a multi-dataloggery jsou plně kompatibilní s různými druhy komunikačního rozhraní (například USB, RS-232). 

Teploměry

Technika pro měření teploty čítá  různá zařízení a metody měření pro celou řadu aplikací. Patří sem: 

  • Vpichovací a potravinářské teploměry, které se používají při přípravě nebo skladování potravin. Tyto teploměry je možné vpravit do pevných kusů potravin a různých hmot a měřit tak teplotu uvnitř. 
  • Infračervené teploměry tzv. pyrometry, které umožňují provádět bezkontaktní měření teploty po vyhodnocení emise infračerveného záření. 
  • Pásky pro měření teploty, které mění svou barvu při určitých změnách teploty. Tyto indikátory pak dokáží upozornit na nežádoucí teplotní výkyvy při skladování potravin. Barevný proces je na těchto páskách již nevratný a umožňuje tak velmi dobře zaznamenat teplotní změny. 
  • Teplotní senzory pro detekci teploty, například teploty vzduchu, nebo teplotu v plynech nebo ponorné senzory pro měření teploty v kapalinách. Elektronické teploměry disponují možností připojení různých měřicích adaptérů, kabelů a převodníků
  • Termovize nebo také termokamery využívají infračervené záření k detekci teplotních rozdílů a jejich převodů do viditelné oblasti s výstupem na displeji přístroje. Tyto měřicí přístroje se v praxi používají k testování izolačních materiálů na budovách nebo při hledání osob nebo zvířat, jejichž tělesná teplota se výrazně liší od teploty okolí. 
  • Různé teploměry se přitom liší samotnou metodou měření, svou konstrukcí, provedením jejich senzorů a technologií vyhodnocování naměřených hodnot. 

Přístroje pro měření environmentálních veličin – příslušenství

Conrad nabízí širokou škálu příslušenství pro měřicí techniku. Patří sem nejen náhradní díly, měřicí elektrody, náhradní senzory nebo adaptéry a různé prodlužovací kabely, ale v naší nabídce najdete také různá ochranná víčka, kryty a inspekční okénka pro bezkontaktní odečítání hodnot. V kategorii příslušenství pro tlakoměry nabízíme různé stojany, šroubové svorky a kabely. Při výběru přístrojů pro měření environmentálních veličin věnujte pozornost především dostupnosti různých adaptérů a prodlužovacích kabelů, softwaru pro přenos a analýzu dat a provozní životnosti baterií, popřípadě zda je součástí dodávky například přepravní pouzdro. Stejně tak je důležitá kompatibilita přístroje a jeho softwaru s ostatními produkty od stejného výrobce.  

Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář